تبلیغات
داستانێ کوڵێ هه‌ورامیانێ - په‌نج مسافرێ - کوورش ئه‌مینی
 
داستانێ کوڵێ هه‌ورامیانێ
سه شنبه 12 شهریور 1392 :: نویسنده : نسیم هه‌ورامان

سویچه كه ش  سه رو فه رشه كه ینه  فره دا  په ی  ژه نه كیش  و واتش  ئیتر یه ك  رو  ته ر  مسافركه شی  مه كه رو.واتــش ئیتر ئاوه زم  په ی  نه مه نه ن و ئه گه ر  قه رار  بو  دریژه  ده و  پی  هه رمانی ،كــاری ئه سلی ویم ئیــــداره نه جه ده س مده و.شونیشه ره جه  ئاخرین مسافره كاش واتش كی په نج نه فه ری بینی و متاوو  ویرشــانه كه رووه. ژه نه كــیش قالومه قال كه ری كی شایدا زه ری فره ته رش گه ره ك بیه بو چه نه شا كی نه وه سینیره و حه قشا بیه ن ئادی مه جبور به ئاكاریه كه را. به لام ئاد به ده نگی به رز نه رناش: جه ژیوایـــشه نه  دیه نش مالو خه لكی بوه رو یا قرانیوی زیاده جه یوی پسانو ؟ مشته كوله ش كوا زه مینه ره و چنیش واتش: ئه ری ئاد ته ماعیا؟ ژه نه كیــش ده سش كه رد گره وه ی و واتــش: هیچ مه زانو ،به لام ئا په نج نه فه ره چی مشو چنی ئادی پاسه كه را؟

به قسه كه رده ی باسو مسافره كا مانیا به لام هه ر ویر شه نه بینی.وه لی گردیه نه پیایوكی كه واوپاتولی سیاوش پوره بی سوار بی ؛ به ره و  ماشـینه كه یش نه بینا . كه میو خه یناش تا مسافری دوم ئاما. ئادیچ به په له سوار بی و یاگیوه هالیه مه نه  ده ساو ده س ژه نیوه ئاما نیشته ره. پالش دابی دره ختیو یه وه و ماشینه كه ی ته ماشه كه ری.كوره جوانه كه ش دی كی به ساكیوی گه وره ده سشه وه سه رو سننه لیه كه و  وه ریه وه نیشته ره. ماوه یو شونیشه ره ‍‍ ژه نیوه ئاما كی ئه گه ر زوته ر ئامایا  تاوینی  واچی ئه دا و زاوله نی. ژه نه كی كه میو یی پاو ئه و پاش كه رد و ئاخرشه وه لا كوره كه ینه نیشته ره.

نیشت په شتو فه رمانی،جامه كه ش ریك كه رد  و كه وت را.بیده نگی دلی ماشینی كاریوش كه رد شریته كیش گیسنانه ؛به زمیوی قه دیمی به ده نگو گورانیه واچیوكی چن سالی چیو وه لی مه رده بی.هه وا ده مش كه رده بی و گه رماو دلی ماشینی خه فه كه ر  بی. ئاسمان به هه ور پوژیا بی و ماشین دلی قه ره بالغیه نه گیرش كه رده بی.

 سه ره ش جه ده لاقه نه  به ردش به رو جه شه ماله كه ی كی داشه وه روه ش زاناش كی گه رماو دلی ماشینه كه ی په ی ئانه یه نه شیشه كیشا نه ده ینیره وار.ته عاجبیو دیا په ی مسافركا .گردی گوش دینی په ی گورانیه كا. ئانه ی شی كه س مه زانو گه رما.چراوی سوری دمه ینه هاره قش دی،كی ئه ی روو پالده سیه كه یشره (ریشش كره ش دابی).پی حالیچوه كه س شـیشه كیش نه ده یره واری.نه ده سو گه رمایوه شكاتشا بی نه ده سو رابه نانی.كه س شه مالو ویش نه كه ری.مسافره پال ده سـیه كه ش تاره لا ئانه یه وه خــتیو ده نده كه  كــه وته وه سـاكــه كه ش  نه واراشه وه  ،مسافره كه و دمایچ روزنامه كه و دلی ده سیش ته كانه ش نه دا. 

چراو سوره نه كی ره دی بیی ،هه ناسیوی راحه تش كیش . جامه كه نه دیا په ی مسا فره كی دمای. هه ر یه ری  وری بییبینی وه ره ره. مسافره كی وه ری جه ئاسفالته كه و خیابانی چه م  كل نه كه رینی. ئه گه ر نه دیه یاش یو یو سواری ماشینی بیینی ،فكر كه ری هه ر په نج نه فه ر هه‌ نترینی مژناسا و په ی هه ر مانیوی مه حره مانی بیده نگینی .ویرش كه رده وه  ئه گه ر كه میو واران وارو ، هه وا پاك بووه. شاره زا بی ویره كه ش به ده نگیوی به رز واته ن ،به لام وه ختیو كه س جوابش نه داوه كه وته نه شكه كی قسیوه چیمنه ش كه ردیبو. پاش نیا گازه ره. راو گرد رویویش بی ،خاس ئه ژناســـیش ؛جه وه ركه وتــه وه 1 په ی  مه یـدانیو جه  وه رنیشت2 لوی و هور گیلیوه. چاله كی دلی رایچ یو یو  ئه ژناسی. بوقیوش داونه و كه وت وه لی چن ماشیناو یاوا ئوتوبان. بو نسرمی خاكی چنی شه مالـیوی پیچیا دلی ماشــینه كه ی و نیــشته وه روو مسافره كا. كرژیـش فره كه رد به لام ئادی  نه په شوكیای.دیا په ی ژه نه دماینه كی بزانو ته رساینه ،به لام چه مش پنه كه و ته ویرش كه رده وه جه ته ساتفیچ مه ته رسو.

 

یاوا میدانی وه رنیشت و لا جه دوه لیویه نه پاركش كه رد. ماوه یو چیه و وه لی شریته كیش كوشنا یبیوه و ماتل بی مسافره كی ده سشا په ی كراهه دای كیشاره ،هه ر پاسه كی مسافرانیو ته ر كه رینی.

 واتش:ئاخرو خه تین،به لام گیرام ئینه شه به ده نگیوی یه واش واته بو چون كه سی چیوش نه وات.پاسه نیشتیبینیره یو واچی عاده تشا كه رده ن پی كاریه. پالشا دابی هه نترینیه وه و  وری بییبـینی.شونیشه ره پهرساش سه عــاته تا هه نه. ؟هه وا تاریـك بی و واران به دنكی گه وره گه وری ده ســش كه‌رد  وارای.په شـــوكیـا،گیرام ته رسیش بیه كی جه ماشینه كه نه  وه سه ره . راویاری بی ته وه جو به ئادیو ماشینه پر مسافره كه یش ویه رینی. چـا وه ختو روینه ماشینیو به په‌نج مسافری چیوی عاده تی بی. دره خته كی لاری بینیوه وكه وتیبینی هاژه هاژ .

 ویرش كه رده وه ئه گه ر یو یا دوی نه فه ری بیه یانی چیویوشا واچی پنه ،به لام ئادی په نج نه فه ری بینی؛كی ئیسه فره شینیوه هه نترینی و جوریو بیده نگ و ئه هوه ن ته ماشه كه رینی كی ژه نه كیش نه یاوینه وه ختیو په نج نه فه ری  یه ك ساته نه یه ك جور بیی و یه ك جور  ته ماشاشا كه رد چیش قومیو. ویش رازیش كه رد  په شتو فه رمانینه بنیشوره . تا یی كارشه كه رد قژیشو سه رشانیش ته ری بیی. ته نیا دوی  یه ری كه لیمی تاوینی ئا  وه زعی وه ش  كه را. ئه گه ر  قسیشا كه رده یانی تاوینی باسو بنیادمی  و داره كی و وارانی كه را. به لام ئادی پیسه واچی ویرشــاشیه نه وه مشو بــیاوا یاگیوه  ،وه زاره بــلا په ی  یاگیوی.

ته نیا كاریو كی مه نه بـیوه په یش  كه ردش؛ماشینه كه ش گیسنانه و كه وت را.ژه نه كیش ماچو ئادیشا یی كارشا پنه كه رده بی . ئادی ئا كارشا پنه كه رد چون كراهه ی فره ش گه ره ك بیه بی . نه تاوی به ژه نه كیش سه له منو بیه و نه بیه و  ئادی په ی ئادیشا فه رق نه كه ری . ماشـین پیسه حه یوانیوی كی سله ما بو په ی یاگو ئه وه ل جاری كه وت را. ژه نه كیش به گره وه گره و په رساش : ئه ی مه سولو خه ته كه ی ئادیش نه دیینی وه سینیره. ئادیچی واتش ئه گه ریچ وینایباش مه زانو كی ئینی هه ر  ئا په نج نه فه ره نی كی سه عاتیوه چیه و  وه لی چــیگه نه لوه ینی.

 

نویسنده:فریبا وفی  هورگیلیا به هوورامی:كورش ئه مینی

 

 وه ركه وت:مشرق(شرق)       وه رنیشت:مغرب (غرب) 


ئی داستانێ یه‌کۆم نویسیێوا که‌ به‌ زوانی هه‌ورامی جه‌ هاڵیگای مه‌جازیه‌نه‌ واڵا کریانه‌وه‌ .من ئی داستانێمه‌ جه‌ په‌لیانێو لانیشته‌ی گێرتێنه‌ که‌ گێڵۆوه‌ په‌ی نه‌ورۆزوو 1386ی و وه‌ڵێ ئانه‌یچه‌نه‌ جه‌ ساڵه‌و 1385ی جه‌ مه‌جه‌له‌و سیروانی چاپه‌ کریاینه‌.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 07:30 ق.ظ
سلام! من در حال کار در حال مرور وبلاگ خود از آیفون جدید سیب هستم!
فقط می خواستم بگم دوست دارم وبلاگت را بخوانم و منتظر تمام پست های شما باشم!
کار برجسته نگه دارید!
پنجشنبه 3 اسفند 1396 09:26 ب.ظ
من این را می دانم اگر موضوعی نیست، اما من به دنبال ایجاد وبلاگ شخصی هستم
کنجکاو چه چیزی لازم است تا تنظیم شود؟ تصور می کنم
داشتن یک وبلاگ مانند شما، یک پنی زیبا هزینه خواهد کرد؟ من نیستم
بسیار وب هوشمند است بنابراین 100٪ مطمئن نیستم هر توصیه یا
توصیه می شود تا حد زیادی قدردانی. قدردانی آن
جمعه 29 دی 1396 06:51 ب.ظ
این شگفت انگیز برای من طراحی شده است که یک وبسایت داشته باشد که به نفع دانش فنی من است.
با تشکر admin
چهارشنبه 22 آذر 1396 01:22 ق.ظ
بله این وبلاگ عالی است من دوست دارم مطالعه مقالات شما.
ببخشید کار بزرگ! شما می دانید، تعداد زیادی از مردم برای اطالعات این اطلاعات را جستجو می کنند
شما می توانید به آنها کمک کنید تا حد زیادی.
پنجشنبه 16 آذر 1396 02:56 ق.ظ
وای، این پاراگراف خوب است، خواهر من این چیزها را تحلیل می کند، بنابراین می خواهم به او بگویم.
پنجشنبه 18 آبان 1396 10:08 ب.ظ
همه چیز با وضوح بسیار روشن چالش ها بسیار باز است.
این واقعا آموزنده بود. وب سایت شما بسیار مفید است. بسیاری
با تشکر برای به اشتراک گذاری!
یکشنبه 14 آبان 1396 02:21 ق.ظ
من واقعا با مهارت های نوشتن شما به عنوان هوشمندانه با ساختار برای شما الهام گرفته ام
وبلاگ آیا این یک موضوع پرداخت شده است یا خودتان آن را سفارشی کردید؟
به هر حال، نوشتن با کیفیت بسیار بالا، نادرست است که به خوبی با هم هماهنگ شود
این وبلاگ را مانند این امروز
یکشنبه 14 آبان 1396 02:06 ق.ظ
من کمی برای هر یک از مقالات با کیفیت بالا و یا پست های وبلاگ در این نوع منطقه مورد مطالعه قرار گرفته ام
. کاوش در یاهو در نهایت بر روی این وب سایت تکان خورد.
مطالعه این اطلاعات بنابراین من خوشحالم که نشان می دهم که من یک احساس بسیار عجیب و غریب دارم که دقیقا به آنچه می رسم رسیدم
من نیاز دارم مطمئنا مطمئن هستم که این وب سایت را فراموش نخواهم کرد
آن را نگاه بی پایه و اساس را فراهم می کند.
یکشنبه 14 آبان 1396 01:22 ق.ظ
بله در نهایت چیزی درباره ناشناس است.
یکشنبه 14 آبان 1396 01:21 ق.ظ
از آنجا که مدیر این وب سایت در حال کار است،
بدون تردید بسیار سریع به علت ویژگی های آن شناخته شده است.
دوشنبه 8 آبان 1396 02:23 ب.ظ
باور نکردنی! این بلاگ خیلی شبیه به وبلاگ قدیمی من است! این موضوع کاملا متفاوت است اما تقریبا همان طرح را دارد
و طراحی انتخاب های عالی رنگ!
دوشنبه 8 آبان 1396 02:23 ب.ظ
همه چیز با توصیف دقیق مسائل بسیار باز است.
این واقعا آموزنده بود. وب سایت شما مفید است تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
دوشنبه 8 آبان 1396 01:04 ب.ظ
شما واقعا آن را با ارائه خود به نظر می رسد بسیار آسان است
من این موضوع را واقعا درک می کنم که فکر می کنم هرگز درک نمی کنم.

برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده است. من مشتاقانه منتظر پست بعدی شما هستم، سعی خواهم کرد تا آن را آویزان کنم!
دوشنبه 8 آبان 1396 12:51 ب.ظ
آنچه که من متوجه نمی شوم در واقع حقیقت دارد که شما دیگر واقعا خیلی بیشتر از آنچه که ممکن است بهتر است
الان هم همینطور شما خیلی هوشمند هستید بنابراین وقتی به این نتیجه رسیدید، بطور قابل توجهی می دانید
این موضوع، من را در نظر من ساخته شده از نظر بسیاری از زوایای مختلف آن را در نظر بگیرید.
مردان و زنان شبیه به آن نیستند تا زمانی که چیزی برای رسیدن به این دختر وجود ندارد!
موارد شخصیت شما برجسته است. همیشه
نگه داشتن آن تا!
یکشنبه 16 مهر 1396 09:29 ب.ظ
این مثل شما افکار من را یاد می گیرید! شما به نظر می رسد درک بسیار در مورد این، مانند شما کتاب الکترونیکی در آن یا چیزی نوشت.

من معتقدم که شما می توانید با برخی از p.c. انجام دهید برای راندن پیام به خانه کمی، با این حال به جای آن،
این وبلاگ فوق العاده است خوب خواندن حتما بر میگردم.
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:23 ق.ظ
ممنون برای نوشتن خوب این در واقع یک بار یک حساب کاربری سرگرمی بود
آی تی. نگاهی پیچیده به تحسین بیشتر از شما لذت بخش است!
به هر حال، چگونه می توانیم یک مکاتبات را نگه داریم؟
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:48 ق.ظ
چطوری این مقاله نمی تواند بهتر نوشته شود!
نگاهی به این مقاله مرا به یاد گذشته من می اندازد
هم اتاقی! او همیشه در این باره صحبت میکند. من این اطلاعات را به او می فرستم
مطمئنا او خواندن عالی خواهد داشت. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:41 ق.ظ
این در واقع یک قطعه اطلاعات عالی و مفید است.
من خوشحالم که شما این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشتهاید.
لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این. با تشکر برای به اشتراک گذاری
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:01 ق.ظ
سلام، از مقاله شما لذت بردم. من می خواستم یک نامه بنویسم
نظر کمی برای حمایت از شما.
چهارشنبه 15 شهریور 1396 03:44 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was
curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet savvy so I'm not 100% sure.

Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Cheers
شنبه 4 شهریور 1396 10:11 ب.ظ
I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this sort of
space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
Reading this information So i'm happy to show that I've a very just right uncanny feeling I discovered just what
I needed. I such a lot no doubt will make certain to don?t omit this website and give it a look on a constant basis.
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:36 ب.ظ
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess
I'll just sum it up what I had written and say, I'm
thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger
but I'm still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for rookie blog
writers? I'd really appreciate it.
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:01 ب.ظ
I am actually happy to read this blog posts which consists of lots of helpful data, thanks for providing these kinds of information.
شنبه 14 مرداد 1396 09:01 ب.ظ
Good post. I absolutely appreciate this website. Continue the good work!
شنبه 14 مرداد 1396 12:03 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on په‌نج.
Regards
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:51 ق.ظ
hi!,I like your writing so much! percentage we communicate extra about your post
on AOL? I require a specialist in this house to unravel my problem.

May be that's you! Taking a look ahead to look you.
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:25 ق.ظ
You really make it seem so easy along with your presentation however I in finding this matter to be really
something which I believe I would by no means understand.
It seems too complex and very broad for me. I'm having
a look ahead in your next publish, I'll try to get the dangle of it!
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:17 ق.ظ
I like it whenever people get together and share opinions.

Great site, keep it up!
یکشنبه 13 فروردین 1396 04:43 ب.ظ
I'm not sure the place you are getting your info, however great topic.

I needs to spend some time studying more or working out more.
Thank you for fantastic info I used to be searching for this info for
my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :