داستانێ کوڵێ هه‌ورامیانێ
سه شنبه 12 شهریور 1392 :: نویسنده : نسیم هه‌ورامان

سویچه كه ش  سه رو فه رشه كه ینه  فره دا  په ی  ژه نه كیش  و واتش  ئیتر یه ك  رو  ته ر  مسافركه شی  مه كه رو.واتــش ئیتر ئاوه زم  په ی  نه مه نه ن و ئه گه ر  قه رار  بو  دریژه  ده و  پی  هه رمانی ،كــاری ئه سلی ویم ئیــــداره نه جه ده س مده و.شونیشه ره جه  ئاخرین مسافره كاش واتش كی په نج نه فه ری بینی و متاوو  ویرشــانه كه رووه. ژه نه كــیش قالومه قال كه ری كی شایدا زه ری فره ته رش گه ره ك بیه بو چه نه شا كی نه وه سینیره و حه قشا بیه ن ئادی مه جبور به ئاكاریه كه را. به لام ئاد به ده نگی به رز نه رناش: جه ژیوایـــشه نه  دیه نش مالو خه لكی بوه رو یا قرانیوی زیاده جه یوی پسانو ؟ مشته كوله ش كوا زه مینه ره و چنیش واتش: ئه ری ئاد ته ماعیا؟ ژه نه كیــش ده سش كه رد گره وه ی و واتــش: هیچ مه زانو ،به لام ئا په نج نه فه ره چی مشو چنی ئادی پاسه كه را؟

به قسه كه رده ی باسو مسافره كا مانیا به لام هه ر ویر شه نه بینی.وه لی گردیه نه پیایوكی كه واوپاتولی سیاوش پوره بی سوار بی ؛ به ره و  ماشـینه كه یش نه بینا . كه میو خه یناش تا مسافری دوم ئاما. ئادیچ به په له سوار بی و یاگیوه هالیه مه نه  ده ساو ده س ژه نیوه ئاما نیشته ره. پالش دابی دره ختیو یه وه و ماشینه كه ی ته ماشه كه ری.كوره جوانه كه ش دی كی به ساكیوی گه وره ده سشه وه سه رو سننه لیه كه و  وه ریه وه نیشته ره. ماوه یو شونیشه ره ‍‍ ژه نیوه ئاما كی ئه گه ر زوته ر ئامایا  تاوینی  واچی ئه دا و زاوله نی. ژه نه كی كه میو یی پاو ئه و پاش كه رد و ئاخرشه وه لا كوره كه ینه نیشته ره.

نیشت په شتو فه رمانی،جامه كه ش ریك كه رد  و كه وت را.بیده نگی دلی ماشینی كاریوش كه رد شریته كیش گیسنانه ؛به زمیوی قه دیمی به ده نگو گورانیه واچیوكی چن سالی چیو وه لی مه رده بی.هه وا ده مش كه رده بی و گه رماو دلی ماشینی خه فه كه ر  بی. ئاسمان به هه ور پوژیا بی و ماشین دلی قه ره بالغیه نه گیرش كه رده بی.

 سه ره ش جه ده لاقه نه  به ردش به رو جه شه ماله كه ی كی داشه وه روه ش زاناش كی گه رماو دلی ماشینه كه ی په ی ئانه یه نه شیشه كیشا نه ده ینیره وار.ته عاجبیو دیا په ی مسافركا .گردی گوش دینی په ی گورانیه كا. ئانه ی شی كه س مه زانو گه رما.چراوی سوری دمه ینه هاره قش دی،كی ئه ی روو پالده سیه كه یشره (ریشش كره ش دابی).پی حالیچوه كه س شـیشه كیش نه ده یره واری.نه ده سو گه رمایوه شكاتشا بی نه ده سو رابه نانی.كه س شه مالو ویش نه كه ری.مسافره پال ده سـیه كه ش تاره لا ئانه یه وه خــتیو ده نده كه  كــه وته وه سـاكــه كه ش  نه واراشه وه  ،مسافره كه و دمایچ روزنامه كه و دلی ده سیش ته كانه ش نه دا. 

چراو سوره نه كی ره دی بیی ،هه ناسیوی راحه تش كیش . جامه كه نه دیا په ی مسا فره كی دمای. هه ر یه ری  وری بییبینی وه ره ره. مسافره كی وه ری جه ئاسفالته كه و خیابانی چه م  كل نه كه رینی. ئه گه ر نه دیه یاش یو یو سواری ماشینی بیینی ،فكر كه ری هه ر په نج نه فه ر هه‌ نترینی مژناسا و په ی هه ر مانیوی مه حره مانی بیده نگینی .ویرش كه رده وه  ئه گه ر كه میو واران وارو ، هه وا پاك بووه. شاره زا بی ویره كه ش به ده نگیوی به رز واته ن ،به لام وه ختیو كه س جوابش نه داوه كه وته نه شكه كی قسیوه چیمنه ش كه ردیبو. پاش نیا گازه ره. راو گرد رویویش بی ،خاس ئه ژناســـیش ؛جه وه ركه وتــه وه 1 په ی  مه یـدانیو جه  وه رنیشت2 لوی و هور گیلیوه. چاله كی دلی رایچ یو یو  ئه ژناسی. بوقیوش داونه و كه وت وه لی چن ماشیناو یاوا ئوتوبان. بو نسرمی خاكی چنی شه مالـیوی پیچیا دلی ماشــینه كه ی و نیــشته وه روو مسافره كا. كرژیـش فره كه رد به لام ئادی  نه په شوكیای.دیا په ی ژه نه دماینه كی بزانو ته رساینه ،به لام چه مش پنه كه و ته ویرش كه رده وه جه ته ساتفیچ مه ته رسو.

 

یاوا میدانی وه رنیشت و لا جه دوه لیویه نه پاركش كه رد. ماوه یو چیه و وه لی شریته كیش كوشنا یبیوه و ماتل بی مسافره كی ده سشا په ی كراهه دای كیشاره ،هه ر پاسه كی مسافرانیو ته ر كه رینی.

 واتش:ئاخرو خه تین،به لام گیرام ئینه شه به ده نگیوی یه واش واته بو چون كه سی چیوش نه وات.پاسه نیشتیبینیره یو واچی عاده تشا كه رده ن پی كاریه. پالشا دابی هه نترینیه وه و  وری بییبـینی.شونیشه ره پهرساش سه عــاته تا هه نه. ؟هه وا تاریـك بی و واران به دنكی گه وره گه وری ده ســش كه‌رد  وارای.په شـــوكیـا،گیرام ته رسیش بیه كی جه ماشینه كه نه  وه سه ره . راویاری بی ته وه جو به ئادیو ماشینه پر مسافره كه یش ویه رینی. چـا وه ختو روینه ماشینیو به په‌نج مسافری چیوی عاده تی بی. دره خته كی لاری بینیوه وكه وتیبینی هاژه هاژ .

 ویرش كه رده وه ئه گه ر یو یا دوی نه فه ری بیه یانی چیویوشا واچی پنه ،به لام ئادی په نج نه فه ری بینی؛كی ئیسه فره شینیوه هه نترینی و جوریو بیده نگ و ئه هوه ن ته ماشه كه رینی كی ژه نه كیش نه یاوینه وه ختیو په نج نه فه ری  یه ك ساته نه یه ك جور بیی و یه ك جور  ته ماشاشا كه رد چیش قومیو. ویش رازیش كه رد  په شتو فه رمانینه بنیشوره . تا یی كارشه كه رد قژیشو سه رشانیش ته ری بیی. ته نیا دوی  یه ری كه لیمی تاوینی ئا  وه زعی وه ش  كه را. ئه گه ر  قسیشا كه رده یانی تاوینی باسو بنیادمی  و داره كی و وارانی كه را. به لام ئادی پیسه واچی ویرشــاشیه نه وه مشو بــیاوا یاگیوه  ،وه زاره بــلا په ی  یاگیوی.

ته نیا كاریو كی مه نه بـیوه په یش  كه ردش؛ماشینه كه ش گیسنانه و كه وت را.ژه نه كیش ماچو ئادیشا یی كارشا پنه كه رده بی . ئادی ئا كارشا پنه كه رد چون كراهه ی فره ش گه ره ك بیه بی . نه تاوی به ژه نه كیش سه له منو بیه و نه بیه و  ئادی په ی ئادیشا فه رق نه كه ری . ماشـین پیسه حه یوانیوی كی سله ما بو په ی یاگو ئه وه ل جاری كه وت را. ژه نه كیش به گره وه گره و په رساش : ئه ی مه سولو خه ته كه ی ئادیش نه دیینی وه سینیره. ئادیچی واتش ئه گه ریچ وینایباش مه زانو كی ئینی هه ر  ئا په نج نه فه ره نی كی سه عاتیوه چیه و  وه لی چــیگه نه لوه ینی.

 

نویسنده:فریبا وفی  هورگیلیا به هوورامی:كورش ئه مینی

 

 وه ركه وت:مشرق(شرق)       وه رنیشت:مغرب (غرب) 


ئی داستانێ یه‌کۆم نویسیێوا که‌ به‌ زوانی هه‌ورامی جه‌ هاڵیگای مه‌جازیه‌نه‌ واڵا کریانه‌وه‌ .من ئی داستانێمه‌ جه‌ په‌لیانێو لانیشته‌ی گێرتێنه‌ که‌ گێڵۆوه‌ په‌ی نه‌ورۆزوو 1386ی و وه‌ڵێ ئانه‌یچه‌نه‌ جه‌ ساڵه‌و 1385ی جه‌ مه‌جه‌له‌و سیروانی چاپه‌ کریاینه‌.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic